divendres, 5 de febrer de 2010

Certificat "MOCIÓ EN DEFENSA DEL DRET A DECIDIR I DE SUPORT A LA CONSULTA POPULAR SOBRE LA INDEPENDÈNCIA"

Manuel Civís i Llovera, Secretari de l’ajuntament d’aquesta ciutat de Mollerussa (Lleida).

C E R T I F I C O:

Que el Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària de data 17 de desembre de dos mil nou va adoptar el següent acord:

13.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL DRET A DECIDIR I DE SUPORT A LA CONSULTA POPULAR SOBRE LA INDEPENDÈNCIA PRESENTADA PEL GRUP CIU I ERC

Prèvia autorització de la Sra. Alcaldessa, el Secretari dóna lectura de la MOCIÓ de data 6 de desembre de 2009, presentada al Registre d’Entrada amb el núm. 11829, de 9 de desembre, pels Regidors, Sr. Ignasi Serret Palau, portaveu del grup polític ERC, i Sr. Marc Solsona, portaveu del grup polític CIU, el qual text és del tenor literal següent:

“MOCIÓ EN DEFENSA DEL DRET A DECIDIR I DE SUPORT A LA REALITZACIÓ DE LA CONSULTA POPULAR SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LA NACIÓ CATALANA

La nació catalana es troba en una cruïlla decisiva de la seva història. Després de més de trenta anys de restabliment de les llibertats democràtiques, les limitacions del marc polític i jurídic vigent pel que fa a l’avenç i al reconeixement de l’autogovern, fins i tot dins dels estrets paràmetres establerts pel règim autonòmic, s’han fet cada vegada més evidents a ulls de tothom.

En un moment com el present, la unitat del poble de Catalunya en la defensa dels seus drets nacionals i dels drets democràtics té una importància fonamental. Com també el compromís actiu i la participació de la ciutadania en la definició del futur que més li convé al país. El dret a decidir, doncs, és un element bàsic i irrenunciable que, en democràcia, ningú no pot negar als catalans i catalanes.

Per això, cal valorar molt positivament iniciatives com la consulta popular per la independència organitzada pel la societat civil a diferents municipis i que té com a llavor la celebrada a Arenys de Munt, el passat 13 de setembre. L’èxit d’aquestes consultes posen de manifest el grau de maduresa de la societat catalana i fins a quin punt la ciutadania de Catalunya té assumit el dret a decidir i que l’exercici d’aquest dret no ha de comportar cap tipus de conflictivitat social.

El dret a la llibertat d’expressió de les persones i de les comunitats és un bé que cal preservar. En un Estat que es defineix com a democràtic, el poble ha de poder expressar sempre la seva opinió i només des de la por a la llibertat es poden entendre actituds condemnatòries i reaccionàries.

Poder manifestar, amb plena llibertat, pacíficament i en un ambient de profund respecte democràtic, l’opinió sobre la possibilitat que el poble català es constitueixi en un estat independent, fa que la consulta popular per la independència transcendeix el marc merament simbòlic en què hom vol reduir-la.

Malgrat que els governs locals no podem convocar consultes populars sobre matèries que sobrepassin l’àmbit de les competències municipals, és evident que no podem romandre sense actuar davant de temes que són d’interès general per a la població, igualment com hem fet els ajuntaments durant molts anys en moltes matèries que no eren de competència municipal.

També en les darreres setmanes s’ha constituït, amb la participació d’entitats, organitzacions i persones a títol individual del municipi, la plataforma Mollerussa decideix, amb la voluntat d’organitzar una consulta popular sobre la independència de la nació catalana.

Atès tots aquests elements exposats anteriorment, el Ple de l’ajuntament de Mollerussa ACORDA:

1. Defensar el dret del poble català a decidir lliurement el seu futur en la línia del pronunciament del Parlament de Catalunya de 1989.

2. Donar suport a la consulta popular que ha acordat realitzar la plataforma Mollerussa decideix sobre la independència de la nació catalana a Mollerussa.

3. Encoratjar la ciutadania de Mollerussa a actuar amb llibertat i esperit democràtic el dia que es celebri la consulta i durant la campanya informativa.

4. Exigir al govern espanyol el respecte més escrupolós al dret dels municipis que així ho consideren convenient a celebrar consultes populars per a la independència.

5. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, al de les Illes Balears i al del País Valencià. A l’entitat “Decidim.cat”, a la coordinadora per la consulta sobre la independència i a la plataforma Mollerussa decideix.


(Datada a la ciutat de Mollerussa, 6 de desembre de 2009. Signada)

-----------------------

VOTACIÓ: La Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i és aprovada per tretze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Miquel Font, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jaume Segura, Jordi Pérez, Ignasi Serret, Miquel Martin i Jordi Miró i set abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, M. Teresa Ginestà, Francesc Reixachs, Eduard Comalada, Pere Gatnau, Rafel Moreno, Andreu Morales, Maria Àngel Sarasa.

---------------------------------------------------------------------------

I perquè així consti lliuro aquest certificat d’ordre, estès a l’empara del que preveu l’article 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals i amb el vistiplau del senyora Alcaldessa.

Mollerussa, 23 de desembre de 2009

Vist i plau

L’alcaldessa

Teresa Ginestà Riera